Nieuw in Baltes 3.0.23.0

Samenvatting

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 januari 2018:

  • De tarieven worden geïndexeerd. Juist voor het uitvoeren van deze update kan u aangeven welke prijslijsten er aangepast mogen worden op basis van de tariefwijzigingen.
  • Bij een extractie is de eventuele hechting nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van de extractie.
  • Er werden nieuwe nomenclatuurnummers toegevoegd voor extracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico en heelkundige extracties.
  • Geconventioneerde artsen kunnen nu ook een toeslag aanrekenen voor bioactief dentinesubstituut bij conserverende zorg.
  • Ook na vaststellen van een DETI-score klasse B, kunnen geconventioneerde tandartsen een toeslag aanrekenen bij een gecompliceerde endodontische behandeling.

Tips van de helpdesk

  • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
  • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Tariefwijzigingen

De tarieven van de tandheelkundige prestaties worden vanaf 1 januari 2018 verhoogd met 1,68 %. De honoraria werden daarbij afgerond tot op het niveau van de halve euro. Juist voor het uitvoeren van deze update kan u aangeven welke prijslijsten er in Baltes aangepast mogen worden op basis van deze tariefwijzigingen.

Extracties

Wat verandert er?

De eventuele hechting, die uitgevoerd wordt meteen na een extractie, zit nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van de extractie. De nummers 374931 en 304931 mogen dus niet meer gecumuleerd worden met een extractie. Deze nummers mogen enkel nog geattesteerd worden bij wondhechting (ongeacht het aantal hechtingen) wanneer een patiënt zich dringend terug aanmeldt omwille van nabloeding na een zitting met één of meerdere vergoedbare tandextracties en/of het verwijderen van één of meerdere wortels (sectie met extractie). De nummers voor een bijkomende hechting in hetzelfde kwadrant (374953 en 304953) werden geschrapt.

Daarnaast werden nieuwe nomenclatuurnummers geïntroduceerd voor:

  • Het uitvoeren van een extractie bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico. Meer specifiek moet de patiënt in behandeling zijn met orale en/of parenterale anti-coagulantia en/of lijden aan hemofilie.
  • Het uitvoeren van een heelkundige extractie van een definitieve tand, met uitsluiting van de snijtanden, met resectie van omliggend bot en hechten van de ingesneden slijmvlieslappen. De noodzaak van de botresectie moet aangetoond worden door een radiografie en het protocol van de ingreep. Deze radiografie zit inbegrepen in het honorarium voor de heelkundige extractie, indien uitgevoerd in dezelfde zitting. Per dag kan slechts 1 heelkundige extractie geattesteerd worden.

Hoe werkt dit in Baltes?

Gewone extracties

Bij ingave van een gewone extractie in de gebitskaart werd in de kolom Extra de optie Hechting verwijderd, aangezien dit niet meer gecumuleerd mag worden met een extractie. U kan wel nog steeds registreren dat er een hechting werd uitgevoerd, maar dan via de optie Hechting in de kolom Opmerking.

Als de patiënt zich na een zitting met vergoedbare tandextractie(s) en/of verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie) dringend terug aanmeldt omwille van nabloeding, kan u de wondhechting ingeven via Extractie > Complicaties. Klik één of meerdere tandnummers aan waar de wondhechting uitgevoerd werd en selecteer Hechten nabloeding in de kolom Extra. Het bijhorende nomenclatuurnummer wordt dan automatisch naar de afrekening gestuurd.

Voor een extractie bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico selecteert u Anticoagulantia of Hemofilie in de kolom Extra. Ook in dit geval zal het bijhorende nomenclatuurnummer automatisch naar de afrekening gestuurd worden.

 Als de patiënt aan hemofilie lijdt, vermeldt u dit best in de anamnese. We raden ook aan om te vermelden welke anticoagulantia de patiënt neemt. Mogelijk kan u dit te weten komen via het online medicatieschema.

Heelkundige extracties

Wanneer u in de kolom Aard de optie Heelkundig selecteert, wordt het bijhorende nomenclatuurnummer automatisch naar de afrekening gestuurd.

 Zorg ervoor dat u de radiografie én het protocol van de ingreep, die de noodzaak van de botresectie aantonen, bewaart in het dossier van de patiënt. Voor dit protocol volstaat het om een bondige omschrijving hiervan (bv flap vestibulair, flap linguaal, bot excisie, wortel gesepareerd) als opmerking bij ingave van de behandeling toe te voegen.

Toeslag voor bioactief dentinesubstituut

Wat verandert er?

Bij gebruik van bioactief dentinesubstituut bij conserverende zorg kunnen geconventioneerde tandartsen nu een toeslag aanrekenen aan de hand van pseudocodes. Deze pseudocodes zijn enkel verplicht voor geconventioneerden wanneer er tijdens de conventie-uren afgeweken wordt van het conventietarief. De toeslag kan maximaal 45 euro bedragen.

Hoe werkt dit in Baltes?

Bij ingave van een endo, vlaksvulling, confectiekroon of pulpotomie kan u de optie Bioactief dentine selecteren in de kolom Extra. De bijhorende pseudocode wordt dan automatisch naar de afrekening gestuurd.

 Zorg dat u voorafgaand de geïnformeerde toestemming van de patiënt hebt gekregen en dat dit geregistreerd werd in de patiëntfiche. Dit is namelijk een vereiste mocht hier nadien op gecontroleerd worden. Voor uw gemak raden we aan om dit te registreren met een standaard opmerking (bv. "Inf. toest. BA dentine") bij het ingeven van de behandeling. In een algemeen protocol kan u dan verder verduidelijken dat deze opmerking inhoudt dat de patiënt geïnformeerd werd over het doel, de beperkingen en het bijkomend honorarium dat werd aangerekend voor het gebruik van bioactief dentinesubstituut en dat de patiënt hiermee akkoord ging.

Toeslag voor gecompliceerde wortelkanaalbehandelingen

Wat verandert er?

Geconventioneerde tandartsen kunnen nu een toeslag aanrekenen bij het uitvoeren van een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling op voorwaarde dat een DETI-score klasse B werd vastgesteld en gedocumenteerd bij de patiënt. DETI staat voor “Dutch Endodontic Treatment Index” en heeft als doel om op basis van objectieve criteria het onderscheid te maken tussen een ongecompliceerde (klasse A) en gecompliceerde (klasse B) wortelkanaalbehandeling. De toeslag kan maximaal het honorarium van de bijhorende wortelkanaalbehandeling bedragen.

Hoe werkt dit in Baltes?

Bij ingave van een endo kan u in de kolom Extra de optie DETI-score klasse B selecteren, zodat de bijhorende pseudocode automatisch naar de afrekening wordt gestuurd. Voor iedere tand waar u deze optie aanklikt wordt in de communicatiemodule het document geopend waar u kan aangeven welke criteria van toepassing zijn voor de endo behandeling. Hierna kan u het document opslaan, zodat dit bewaard wordt in Historiek communicatie van de patiënt. In de documentnaam zal u ook de datum en het tandnummer terugvinden.

 Zorg dat u voorafgaand de geïnformeerde toestemming van de patiënt hebt gekregen en dat dit geregistreerd werd in de patiëntfiche. Dit is namelijk een vereiste mocht hier nadien op gecontroleerd worden. Voor uw gemak raden we aan om dit te registreren met een standaard opmerking (bv. "Inf. toest. DETI B") bij het ingeven van de behandeling. In een algemeen protocol kan u dan verder verduidelijken dat deze opmerking inhoudt dat de patiënt geïnformeerd werd over de betekenis van een DETI-score klasse B en het bijkomend honorarium dat hiervoor werd aangerekend alsook dat de patiënt hiermee akkoord ging.