Nieuw in Baltes 3.0.24.0

Samenvatting

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 februari 2018:

Preventie -18 jaar:

 • Het semestrieel mondonderzoek voor kinderen wordt uitgebreid met het geven van poetsinstructies en indien nodig een profylactische reiniging.
 • De nummers voor de profylactische reiniging bij kinderen worden geschrapt, deze reiniging zit nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van het uitgebreid preventief mondonderzoek.

Conserverende behandelingen:

 • Per tand mag slechts 2 keer een endodontische behandeling geattesteerd worden.
 • Per tand en per kalenderjaar mogen er maximaal 2 vlaksvullingen geattesteerd worden.
 • Een pulpotomie mag slechts 1 keer per melktand geattesteerd worden.
 • Er mogen geen conserverende behandelingen geattesteerd worden op geëxtraheerde tanden.

Radiografieën:

 • Een gewone OPG mag, wanneer voldaan aan de richtlijnen, pas vanaf de 7e verjaardag geattesteerd worden en het beeld moet beide kaakbeenderen weergeven.

Bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen:

 • Deze mogen enkel nog geattesteerd worden bij een beperkt aantal technische behandelingen.
 • De 5 bestaande nomenclatuurnummers worden vereenvoudigd naar 2 nummers.
 • Het bijkomend honorarium mag worden geattesteerd per behandeling.

Verder werden er nog 8 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Preventie -18 jaar

Wat verandert er?

 • Het nummer voor het mondonderzoek in het 1e semester (371556) werd geschrapt.
 • Er werd een nieuw nomenclatuurnummer geïntroduceerd (371615) voor een eerste mondonderzoek in een kalenderjaar, waar nu ook het geven van poetsinstructies en, indien noodzakelijk, het uitvoeren van een profylactische reiniging bij inbegrepen zit.
 • Het mondonderzoek in het 2e semester (371571) wordt dan een 2e mondonderzoek, dat enkel geattesteerd mag worden als in hetzelfde kalenderjaar al een eerste mondonderzoek aangerekend werd. Hier zit ook een beperkte profylactische reiniging (indien noodzakelijk) bij inbegrepen.
 • Per semester mag maar één van de twee mondonderzoeken voor -18-jarigen geattesteerd worden.
 • Bijlage 62 bestaat niet meer. Zij wordt, net als bij volwassen patiënten, vervangen door het bijhouden van een tandheelkundig dossier voor de jongere.

Aangezien de profylactische reiniging nu inbegrepen zit bij het mondonderzoek, werden deze nummers (371792, 371814, 371836, 371851 en 371873) geschrapt. De nummers voor de trimestriële reiniging bij personen met een handicap mogen wel nog steeds geattesteerd worden.

Hoe werkt dit in Baltes?

Bij ingave van het mondonderzoek bij patiënten onder de 18 jaar kan u in de kolom Soort aangeven welk mondonderzoek (1e of 2e) u uitgevoerd hebt bij de patiënt. Baltes zal hier automatisch het 2e mondonderzoek selecteren als u al een 1e mondonderzoek geattesteerd hebt bij de patiënt.

De reiniging bij patiënten onder de 18 jaar kan nu geregistreerd worden bij ingave van het mondonderzoek. In de kolom Profylactische reiniging kan u daar aangeven welke kwadranten er gereinigd werden:

Selectie van één of meerdere kwadranten zorgt ervoor dat dit in de historiek behandelingen van de patiënt geregistreerd wordt. Voor deze reinigingen worden geen bijkomende nomenclatuurcodes naar de afrekening gestuurd. 

Bij gehandicapte patiënten kan u nog steeds via Reiniging de trimestriële reiniging ingeven. De optie Gehandicapt in de kolom Bijzonderheden wordt daar nog steeds automatisch geselecteerd als u via PATIËNTDOSSIER > Financieel hebt aangevinkt dat de patiënt minder-valide is:

Als u, los van het mondonderzoek, nog een reiniging wil uitvoeren bij een patiënt van -18 jaar die niet gehandicapt is, kan dit ook via Reiniging, maar dan enkel nog buiten de nomenclatuur.

Conserverende behandelingen

Wat verandert er?

 • Per tand mogen er slechts 2 endodontische behandelingen geattesteerd worden. Hiervoor werd het attesteren van de bestaande nummers voor kanaalvullingen beperkt tot éénmaal per tand en werden er nieuwe nomenclatuurnummers geïntroduceerd voor herbehandeling van één of meerdere kanaalvullingen.
 • Per kalenderjaar en per tand is er slechts tweemaal tegemoetkoming voor een vlaksvulling en/of de opbouw van een knobbel, incisale rand of volledige kroon. Hierbij moet telkens in het patiëntendossier vermeld worden welke vlakken behandeld werden.
 • Aangezien de pulpotomie van een melktand maar één keer per tand uitgevoerd kan worden, mag deze ook slechts één keer per melktand geattesteerd worden.
 • Op geëxtraheerde tanden mogen geen conserverende behandelingen geattesteerd worden. Dit lijkt niet meer dan logisch, maar kan onbewust voorkomen wanneer een tand bijvoorbeeld verschoven is door orthodontie.

Hoe werkt dit in Baltes?

In de gebitskaart en in het afrekenscherm werden bijkomende controles toegevoegd op het aantal conserverende behandelingen dat u bij een patiënt mag attesteren. Baltes maakt er u op attent als de patiënt niet meer uitkeringsgerechtigd is op basis van de prestaties die u al geattesteerd heeft. Ook wordt er automatisch een niet-nomenclatuurcode naar de afrekening gestuurd als u een conserverende behandeling ingeeft waarvoor de patiënt niet meer uitkeringsgerechtigd is. Deze nieuwe niet-nomenclatuurcodes werden tijdens de update toegevoegd. Voor deze codes werden de prijzen overgenomen die u gebruikt bij de overeenkomstige nomenclatuurnummers.

Een herbehandeling van een endo kan u ingeven door in de kolom Extra de optie Herbehandeling te selecteren. Als u op deze tand al een endodontische behandeling geattesteerd heeft, wordt die optie automatisch geselecteerd.

In het datascherm van Baltes (PATIËNTDOSSIER > Administratieve data) vindt u nu ook tandenschema's terug voor vlaksvullingen en endodontieën. Deze tandenschema's zijn gebaseerd op de gebitskaart van de patiënt en tonen, op basis van wat u al geattesteerd hebt in Baltes, wanneer een patiënt niet meer uitkeringsgerechtigd is voor het uitvoeren van een endodontie of vlaksvulling op een bepaald tandnummer. Deze tandnummers staan dan in het rood.

Als u onbewust een conserverende zorg attesteert op een tandnummer waarop al een extractie werd geattesteerd, bijvoorbeeld doordat een tand verschoven is door orthodontie, zou eTar dit moeten weigeren. Het volstaat dan om in de afrekening het tandnummer aan te passen (bv 14 naar 15) en opnieuw te verwerken.

Radiografieën

Wat verandert er?

 • Een OPG mag enkel nog geattesteerd worden als het beeld beide kaakbeenderen weergeeft.
 • Een gewone OPG (377090) mag pas vanaf de 7e verjaardag geattesteerd worden. De OPG na extern oro-faciaal trauma mag wel nog steeds geattesteerd worden onder de 7 jaar.
 • In geval van trauma moet steeds het nummer van de OPG na trauma gebruikt worden.
 • Bij de OPG na trauma vervalt de voorwaarde dat in de voorbije 2 kalenderjaren een gewone OPG moet aangerekend zijn.

Hou er rekening mee dat u voor het nemen van een OPG aan bepaalde vereisten en richtlijnen moet voldoen. Klik hier voor meer info.

Hoe werkt dit in Baltes?

Als u via de gebitskaart een gewone OPG ingeeft bij patiënten onder de 7 jaar wordt de niet-nomenclatuurcode voor een OPG naar de afrekening gestuurd.

De opties in de kolom Aard werden hernoemd naar Gewoon en Na trauma. Als u bij de patiënt al een OPG geattesteerd hebt in het huidige of voorbije kalenderjaar, wordt geen van beide opties geselecteerd. Standaard wordt dan de niet-nomenclatuurcode voor een OPG naar de afrekening gestuurd.

Bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen

Wat verandert er?

De 5 bestaande nomenclatuurnummers worden vereenvoudigd tot 2 nomenclatuurnummers, deze mogen enkel nog voor volgende technische behandelingen geattesteerd worden:

389631: bijkomend honorarium voor

 • Extracties
 • OPG na trauma

389653: bijkomend honorarium voor

 • 1e intrabuccale RX
 • Wondhechting bij nabloeding
 • Insnijden van een abces

Dit supplement mag nu geattesteerd worden per behandeling. Vroeger was dit afhankelijk van welke behandelingen er gecumuleerd werden.

Deze supplementen kunnen enkel aangerekend worden voor dringende behandelingen die uitgevoerd werden op volgende dagen of uren:

 • 's Nachts van 21 tot 8 uur
 • Op een zaterdag, zondag of een feestdag (1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december)
 • Tijdens een wachtdienst op een brugdag

Deze supplementen mogen niet aangerekend worden als de behandeling verricht werd op één van deze dagen of uren om persoonlijke redenen van de tandarts of ten gevolge van een bijzondere eis van de patiënt. Ook wanneer het bekendgemaakte zorgaanbod (met uitzondering van de georganiseerde wachtdienst) zo is georganiseerd dat dit samenvalt met één van deze dagen of uren, mogen deze supplementen niet geattesteerd worden.

Deze regels gelden ook voor het bijkomend honorarium bij een dringende raadpleging tijdens één van bovenstaande dagen of uren.

Hoe werkt dit in Baltes?

Bij behandelingen waarbij dit bijkomend honorarium geattesteerd mag worden, kan u in de kolom Extra aangeven wanneer de dringende verstrekking werd uitgevoerd. Na selectie van één van deze opties, wordt dan automatisch het nomenclatuurnummer voor het bijkomend honorarium naar de afrekening gestuurd.

Ook bij het ingeven van een raadpleging kan u nu één van deze opties selecteren, zodat automatisch het juiste supplement in de afrekening komt te staan.

Indien gewenst, kan u ook nog steeds een supplement via het afrekenscherm toevoegen. Selecteer daar één van de opties die van toepassing is.

Diverse verbeteringen

 • In de RIZIV-prijslijsten werd het maximumtarief voor een supplement bij een endodontische behandeling met DETI-score B bij 4 wortelkanalen gecorrigeerd van 213 naar 213,5 euro. Deze wijziging werd ook in Baltes doorgevoerd bij het conventietarief  van deze pseudocodes (375292 en 305292). Indien gewenst, kan u dit ook aanpassen in uw eigen prijslijsten via PRAKTIJKBEHEER > Prijzen.
 • De telematicapremie assistent werd uitgebreid met bijkomende info over de criteria van 2018.
 • De koppeling van Baltes met de digitalisatiesoftware Sidexis 4 is vanaf deze versie mogelijk.
 • Baltes Imaging: enkele technische verbeteringen werden doorgevoerd in de communicatiemodule bij het ophalen van de Mediadent gegevens. Dit zorgt voor een betere reactiesnelheid van de communicatiemodule.
 • De berichten in het Postvak IN van het berichtencentrum verschenen pas na het binnenhalen van alle nieuwe e-mails. Nu worden de berichten meteen getoond bij openen van het berichtencentrum.
 • Bij het inlezen van de eID van de patiënt wordt de instelling "Uitkeringsgerechtigd voor orthodontie" niet meer uitgevinkt als de patiënt ouder dan 15 jaar is.
 • Opgelost: de melding "Er werd vandaag al een heelkundige extractie aangerekend" werd ook getoond als in het verleden al een heelkundige extractie was geattesteerd.
 • In het afrekenscherm geeft Baltes u een melding bij cumuleren van een conebeam CT met andere radiologische verstrekkingen. Dit is namelijk niet toegelaten.