Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.36.0

3.0.36.1

In deze update werden er 5 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma:

 • Opgelost: Er wordt geen onterechte foutmelding meer getoond bij het attesteren van een jaarlijks mondonderzoek en DPSI op dezelfde datum. 
 • Opgelost: De tekstvelden en datum kunnen vanaf nu terug worden bijgewerkt in het venster van bijlage 60/61 en 60 bis.    
 • Opgelost: Bij ‘Status terugbetaling’ werd voor ‘Pano’ en ‘Plaatsing prothese’ soms een foutieve status weergegeven. 
 • Opgelost: Na bepaalde aanpassingen aan de werkbalk snelle toegang crashte CareConnect.
 • Opgelost: In een bepaalde situatie kon het ‘forfait voor een regelmatige ortho behandeling waarna onderbreking van de behandeling’ (305653) niet geattesteerd worden via eAttest.

 

3.0.36.0

Samenvatting

Deze versie van CareConnect bevat de nomenclatuurwijzigingen vanaf 1/7/2022 bij:

 • Jaarlijks mondonderzoek bij volwassenen en semestrieel mondonderzoek bij kinderen
 • Extracties en hechtingen
 • Parodontologie: subgingivale reinigingen, DPSI bepaling en parodontaal mondonderzoek
 • Orthodontie: aangepaste werkwijze rond bijlage 60 en 60bis
 • Supplement voor personen met bijzondere noden
 • Prestaties uitgevoerd buiten de praktijk

Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Tip van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.

Een overzicht van alle wijzigingen

Jaarlijks preventief mondonderzoek bij volwassenen

De leeftijdsgrens voor terugbetaling werd verhoogd naar 80 jaar

Semestrieel preventief mondonderzoek bij jongeren < 18 jaar

 • Er is terug één nomenclatuurnummer per semester
 • Beide nomenclatuurnummers hebben dezelfde toepassingsvoorwaarden en tarieven

Extracties

 • De leeftijdsgrens voor terugbetaling werd verlaagd naar 50 jaar
 • Er zijn nieuwe nomenclatuurnummers voor extractie van de 1e tand in een kwadrant
 • De extracties voor personen met verhoogd bloedingsrisico werden geschrapt
 • De maximum toeslag bij extracties werd geschrapt
 • Er zijn terug aparte prestaties voor wondhechtingen bij extracties
 • De wondhechting bij nabloeding werd geschrapt

Subgingivale tandsteenreiniging

 • De leeftijdsgrens voor terugbetaling werd verhoogd naar 60 jaar
 • Het jaarlijks mondonderzoek komt vanaf nu ook in aanmerking als terugbetalingsvoorwaarde
 • Implantaten tellen mee bij het bepalen van het minimum aantal aanwezige tanden (3) voor de terugbetaling
 • Er zijn aangepaste cumulregels

DPSI

Implantaten tellen mee bij het bepalen van het minimum aantal aanwezige tanden (6) voor de terugbetaling

Parodontaal mondonderzoek

Het jaarlijks mondonderzoek komt vanaf nu ook in aanmerking als terugbetalingsvoorwaarde

Orthodontie

 • Bijlage 60 en 60bis hoeven niet meer opgestuurd te worden naar de mutualiteit. Bewaren in het patiëntdossier volstaat
 • Als de regelmatige orthodontische behandeling na de 15e verjaardag start, moet de mutualiteit VOOR de 15e verjaardag op de hoogte gebracht worden door het attesteren van de prestatie 305572 of een specifieke pseudocode.

Supplement voor personen met bijzondere noden

Dit supplement kan vanaf nu ook geattesteerd worden met de prestaties profylactisch reinigen bij personen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Prestaties buiten de praktijk

 • Voor een raadpleging bij de patiënt thuis (301033) is geen voorschrift van de behandelende arts meer nodig.
 • Als je prestaties buiten de vaste praktijk uitvoert, moet je dit kenbaar maken aan de mutualiteit door het attesteren van een specifieke pseudocode.

CareConnect helpt jou om correct te attesteren

Deze nieuwe versie van CareConnect helpt jou zo goed mogelijk bij het correct toepassen van de aangepaste nomenclatuurregels. Daarvoor werden de nodige controles toegevoegd. Wees dus aandachtig voor de meldingen die getoond worden bij ingave van een behandeling of in het “Afrekenen” venster.

Opgelet: weet dat CareConnect zich enkel kan baseren op de informatie die beschikbaar is in het patiëntdossier.

 • Werden er relevante prestaties voor de patiënt geattesteerd in een andere praktijk? Dan zijn de controles die CareConnect uitvoert mogelijk niet sluitend.
 • De tariefraadpleging kan jou helpen om meer zekerheid te krijgen over terugbetaling, maar ook hier zijn niet alle controles sluitend.

Jaarlijks en semestrieel mondonderzoek

Jaarlijks mondonderzoek (volwassenen)

De leeftijdsgrens voor terugbetaling werd verhoogd naar 80 jaar. Voor patiënten vanaf 80 jaar of ouder is er nog steeds geen terugbetaling.

Semestrieel mondonderzoek (< 18 jaar)

Hier werd de nomenclatuurwetgeving vereenvoudigd:

 • Er is nu één nomenclatuurcode per semester. Beide nummers hebben dezelfde toepassingsvoorwaarden en tarieven.
 • Het mondonderzoek in het 2e semester kan ook geattesteerd worden als er in het 1e semester geen semestrieel mondonderzoek plaatsvond.

Tijdens de update worden de prijzen van het 1e semestrieel mondonderzoek (371615) overgenomen bij de nieuwe code voor het 2e semestrieel mondonderzoek (371571).

Extracties

De leeftijdsgrens voor terugbetaling wordt verlaagd van 53 jaar naar 50 jaar. Zo komt deze leeftijdsgrens overeen met de leeftijdsgrens voor protheses.

Aanpassing bij het invoeren van wondhechtingen voor extracties

Wondhechtingen voor extracties mogen opnieuw geattesteerd worden met een aparte nomenclatuurcode. Dit brengt onderstaande aanpassingen met zich mee:

 • Er zijn nieuwe nomenclatuurcodes voor het aanrekenen van extracties
 • De prestaties voor extracties bij patiënten met verhoogd bloedingsrisico worden geschrapt
 • De maximum toeslag bij extracties wordt geschrapt
 • De wondhechting bij nabloeding (3x4931) wordt geschrapt

Hoe pas ik dit toe in CareConnect?

Na selectie van een tand kan je in de kolom “Extra” aanduiden dat er ook een wondhechting werd uitgevoerd. CareConnect zal dan ook de bijhorende nomenclatuurcode naar de afrekening sturen.

De opties “Anticoagulantia”, “Hemofilie” en “Max. toeslag” staan niet meer in de kolom “Extra”, aangezien deze niet meer van toepassing zijn.

Tijdens de update worden de prijzen van de oude nomenclatuurcodes voor extracties overgenomen bij de overeenkomstige, nieuwe nomenclatuurcodes. Voor de nieuwe nomenclatuurcodes voor wondhechtingen wordt de prijs overgenomen van de wondhechting bij nabloeding, met uitzondering van de bijkomende wondhechtingen (3x7152).

Parodontologie

Subgingivale reinigingen

 • De leeftijdsgrens voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen wordt opgetrokken van 55 naar 60 jaar.
 • Naast natuurlijke tanden gelden ook implantaten bij het tellen van het minimum aantal tanden (3) in een kwadrant.
 • Het jaarlijks mondonderzoek is toegevoegd als een geldig criterium  voor de verzekeringstegemoetkoming.
 • Een verstrekking van tandsteenverwijdering, profylactisch reinigen of een jaarlijks mondonderzoek in hetzelfde kwadrant en in hetzelfde of voorafgaande kalenderjaar moet voorafgaandelijk vergoed zijn.
  • Let wel: je mag wel een verstrekking van tandsteenverwijdering of profylactisch reinigen in een ander kwadrant cumuleren met een verstrekking subgingivaal reinigen.
 • De DPSI-bepaling moet voorafgaandelijk in hetzelfde of in het voorafgaande kalenderjaar uitgevoerd zijn. De subgingivale reinigingen kunnen niet meer gecumuleerd worden met de bepaling van de parodontale index (DPSI).
 • Vanaf nu kunnen extracties (en de bijkomende wondhechtingen en supplementen) gecumuleerd worden met subgingivale reinigingen

DPSI

 • Implantaten worden nu ook meegeteld bij het minimum aantal tanden (6) dat vereist is voor terugbetaling.
 • Een DPSI bepaling mag niet meer gecumuleerd worden met het verwijderen van subgingivaal tandsteen onder lokale verdoving.

Parodontaal mondonderzoek

 • Het jaarlijks mondonderzoek is toegevoegd als een geldig criterium voor de verzekeringstegemoetkoming.
 • Een verstrekking van profylactisch reinigen, tandsteenverwijdering of een jaarlijks mondonderzoek moet voorafgaandelijk geattesteerd zijn in hetzelfde of voorafgaande kalenderjaar.

Orthodontie

Het versturen van een papieren bijlage 60 of 60 bis per post naar de mutualiteit is vanaf 1/7/2022 verleden tijd. Vanaf nu volstaat het om de bijlage in het patiëntendossier te bewaren.

Start je de regelmatige orthodontische behandeling na de 15e verjaardag? Dan moet je de mutualiteit wel op de hoogte brengen tussen de 13e en de 15e verjaardag door het attesteren van de prestatie 305572 (analyse van de gegevens en opstellen van een behandelingsplan) of een specifieke pseudocode. In dit geval is het dus heel belangrijk dat de mutualiteit VOOR de 15e verjaardag op de hoogte is.

Opgelet: de pseudocodes moeten steeds samen met een tandheelkundige behandeling (uit artikel 5) geattesteerd worden.

Hoe helpt CareConnect me hierbij?

Bijlage 60, kennisgeving

 • Bij het opslaan van deze bijlage voor een patiënt die 13 of 14 jaar oud is, zal CareConnect je vragen wanneer de ortho-behandeling zal starten.
 • Als je aangeeft dat die na de 15e verjaardag zal starten, berekent CareConnect automatisch of er een pseudocode geattesteerd moet worden. Indien wel, wordt die toegevoegd aan de afrekening.

Bijlage 60, kennisgeving ten bewarende titel

 • Als je deze bijlage opslaat bij een patiënt die 13 of 14 jaar oud is, zorgt CareConnect ervoor dat automatisch de juiste pseudocode in de afrekening komt.

Wijzigen van een kennisgeving naar een kennisgeving ten bewarende titel

 • Als er de voorbije 24 maanden een kennisgeving opgeslagen werd voor de patiënt, kan je deze wijzigen naar een kennisgeving ten bewarende titel.
 • Selecteer daarvoor “Wijziging naar kennisgeving ten bewarende titel”. Opnieuw zal CareConnect de juiste pseudocode naar de afrekening sturen.

Wat als ik de pseudocode voor de kennisgeving ten bewarende titel heb geattesteerd, maar de ortho behandeling toch vroeger dan binnen 2 jaar start?

 • Hier is geen specifieke actie voor vereist. Je kan de ortho behandeling starten zonder bijkomende kennisgeving.

Bijlage 60bis

Voor bijlage 60bis moet je nu ook een behandelingsplan vermelden. Dit kan op dezelfde manier als voor bijlage 60.

Verbeterde naamgeving

Jullie gaven aan dat de woordkeuze “Toestel na 6 maanden” beter kon. Daarom hebben we dit aangepast naar “2e helft apparaat”.

Supplement bijzondere noden

 • Het supplement voor personen met bijzondere noden mag je nu ook attesteren bij de prestaties profylactisch reinigen bij personen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • Dit supplement mag je nog steeds attesteren met conserverende behandelingen en extracties.
 • Bij de nieuwe nomenclatuur voor hechtingen is dit supplement niet toegelaten.

Hoe pas ik dit toe in CareConnect?

In het “Afrekenen” venster kan je bij een profylactische reiniging bij personen met een lichamelijke of geestelijke beperking nu ook het vakje “Bijz. nood” aanvinken. Na aanvinken wordt automatisch de nomenclatuurcode voor het supplement bijzondere noden toegevoegd.

Opgelet, het blijft vereist om te motiveren waarom je dit supplement aanrekent. Dit kan je doen via Patiëntdossier > Financieel. Na aanvinken van het vakje “Bijzondere noden” kan je kort beschrijven wat de motivering is.

Prestaties buiten de praktijk

 • Werk je op verplaatsing buiten de vaste praktijk? Ga dan naar ‘Instellingen > Afrekening > Algemeen’ en vink ‘Werkzaam buiten de vaste praktijk’ aan. Hierdoor wordt bij het ingeven van een behandeling automatisch de vereiste pseudocode toegevoegd aan de afrekening.
 • Voor een raadpleging bij de patiënt thuis (301033) is geen voorschrift van de behandelende arts meer nodig.

Diverse verbeteringen

 • Bij het configureren van een e-mailaccount kan je poortnummers tot 4 cijfers opgeven
 • De “VistaSoft (Dürr Dental)” verbinding is nu ook compatibel met VistaSoft 3.x